Dataskyddspolicy


FÖRENINGSINFORMATION

Denna policy är valid för KRIS - Kriminellas revansch i samhället med organisationsnummer 802410-0433

Integritetspolicy

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

KRIS, Kriminellas revansch i samhället, 802410-0433, Gröndalsvägen 194, 117 69 Stockholm (nedan kallad föreningen) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

Föreningen är en kamratförening bestående av före detta kriminella och missbrukare hjälper människor som friges från fängelse att hålla sig borta från
kriminalitet och droger genom att erbjuda dem ett nytt, hederligt och drogfritt socialt nätverk
.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

För att föreningarna ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten. Föreningen behandlar personuppgifter för att bjuda in till föreningsaktiviteter (t.ex föreläsningar, högtidsaktiviteter och medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till styrelsemöten, årsstämmor och information) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner som medlemsavgifter.

Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat Socialstyrelsen och de lokala föreningarnas hemkommuner.

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

·   Hantering av medlemskap i föreningen

·   Föreningsadministration

·   Ansökan om bidrag

·   Sammanställning av statistik och uppföljning

·   Utbildningar arrangerade av föreningen

·   Kontakt med medlem

·   Besök på vår hemsida

·   Publicering av material på hemsida och sociala medier


 

Vilka delar vi personuppgifter med?

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Om föreningen vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis vara aktuellt när/om du anmäls till tävling i tredje land.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet.

Ändamål med behandling

Laglig grund

Hantering av medlemskap i föreningen

Avtal

Föreningsadministration

Avtal

Ansökan om bidrag

Rättslig förpliktelse

Sammanställning av statistik och uppföljning

Allmänt intresse

Utbildningar arrangerade av föreningen

Allmänt intresse vid statsbidragsfinansierad utbildning, annars samtycke

Kontakt med föreningen

Intresseavvägning

Besök på vår hemsida

Intresseavvägning

Publicering av material på hemsida och sociala medier

Intresseavvägning och ibland samtycke

 

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad i föreningen har flera rättigheter som du bör känna till.

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får föreningen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader. Du kan enkelt begära ett registerutdrag via Min Sida.

Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du kan enkelt begär dataportabilitet av dina personuppgifter via Min Sida.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

·       Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för

·      Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket

·      Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas

·      Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen

·      Om personuppgifterna har behandlats olagligt

·      Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se

Mer information om hur föreningen arbetar för att tillvarata dina rättigheter återfinns i Instruktioner för att tillvarata enskildas rättigheter.

Om du vill veta mer

Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du styrelsen.

RIKS KRIS
Gröndalsvägen 194
117 69 Stockholm

Telefon: 08-642 00 06
E-post: info@kris.a.se

 

Laddar...