Data protection policy


ASSOCIATION INFORMATION

This policy is valid for Fritidsforum with corporate number -.


Integritetspolicy


Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Fritidsforum är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.


Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. träningsverksamhet och medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information till målsmän m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och tävlinsavgifter m.m.).

Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat Myndigheten för ungdoms- och civilsamhället (MUCF).

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

·    Hantering av medlemskap i föreningen
·    Föreningsadministration
·    Deltagande i föreningens träningsverksamhet
·    Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet
·    Ansökan om bidrag
·    Sammanställning av statistik och uppföljning
·    Utbildningar arrangerade av föreningen
·    Kontakt med medlem
·    Besök på vår hemsida
·    Publicering av material på hemsida och sociala medier

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet.
 | Hantering av medlemskap i föreningen | Avtal
 | Föreningsadministration | Avtal
 | Ansökan om bidrag | Rättslig förpliktelse
 | Sammanställning av statistik och uppföljning | Allmänt intresse
 | Utbildningar arrangerade av föreningen | Allmänt intresse vid statsbidragsfinansierad utbildning, annars samtycke
 | Kontakt med föreningen | Intresseavvägning
 | Besök på vår hemsida | Intresseavvägning
 | Publicering av material på hemsida och sociala medier | Intresseavvägning och ibland samtycke  


Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.


 Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad i föreningen har flera rättigheter som du bör känna till.

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får föreningen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

·        Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
·        Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
·        Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas
·        Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
·        Om personuppgifterna har behandlats olagligt
·        Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
·        Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se

Mer information om hur föreningen arbetar för att tillvarata dina rättigheter återfinns i Instruktioner för att tillvarata enskildas rättigheter.

 Om du vill veta mer

Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du styrelsen.

Laddar...