Data protection policy


ASSOCIATION INFORMATION

This policy is valid for Publicistklubben with corporate number 802002-7325.


Integritets- och dataskyddspolicy

PUBLICISTKLUBBENS SÖDRA KRETS

Denna policy gäller för Publicistklubbens södra krets med organisationsnummer 846000-5252 (nedan PK).
Vad som sägs i översta rubriken om Publicistklubbens organisationsnummer beror på tekniska begränsningar och gäller inte för denna policy.

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

PK är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för PK:s verksamhet.

Varför behandlar PK dina personuppgifter?

För att PK ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten. PK behandlar personuppgifter för att i vissa fall administrera löpande föreningsaktiviteter (om anmälan krävs eller vid nyttjande av rösträtt på årsmöte), kommunicera med medlemmarna (informationsutskick, kallelser till aktiviteter m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter m.m.).

PK hanterar även personuppgifter i samband med ansökan om stipendier genom Hiertanämnden. Uppgifterna vidarebefordras då till nämnden och vid tilldelning till aktuell stipendiefond. Se villkor i samband med ansökan.

PK är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid hantering av medlemskap, administration, deltagande i verksamhet, ansökan om stipendium, sammanställning av statistik och uppföljning, kontakter med medlemmar, besök på hemsida, publicering av material på hemsida och sociala medier samt eventuella fall av störningar av verksamheten som kan leda till polisanmälan.

Vilka delar PK personuppgifter med?

Lagring av medlemmars personuppgifter administreras av vår underleverantör MyClub AB (organisationsnummer 556981-3966) och de underleverantörer som MyClub i sin tur anlitar. PK har ett personuppgiftsbiträdesavtal med MyClub i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen. MyClubs integritetspolicy kan läsas här.

Vilken laglig grund har PK för personuppgiftsbehandling?

Personuppgifter hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (gdpr) baserat på personuppgiftsbiträdesavtal med vår underleverantör MyClub samt i förekommande fall andra rättsliga förpliktelser, baserat på samtycke och/eller en intresseavvägning.

Hur länge sparar PK personuppgifter?

PK genomför årligen en bedömning om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas. Uppgifter om person som inte har varit medlem på ett kalenderår raderas rutinmässigt.

I samband med eventuellt avslag på ansökan om medlemskap raderas de lämnade personuppgifterna snarast möjligt.

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende PK:s behandling av dina personuppgifter. PK ska på begäran om registerutdrag snarast möjligt förse dig med en kopia av de personuppgifter som lagras.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade. Du kan enkelt själv uppdatera dina personuppgifter via mobilappen MyClub eller på app.myclub.se.

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål för vilka de samlades in, om du återkallar samtycket till personuppgiftshantering, om personuppgifterna har behandlats olagligt. Medlemskap i PK förutsätter dock att PK har dina aktuella kontaktuppgifter och att PK kan lagra de personuppgifter du har lämnat för medlemskapets godkännande.

Klagomål avseende PK:s behandling av personuppgifter kan ställas till Integritetsskyddsmyndigheten.

Om du vill veta mer

Har du frågor om PK:s personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du styrelsen på pksodra@gmail.com.

Laddar...