Data protection policy


ASSOCIATION INFORMATION

This policy is valid for Klimataktion with corporate number 802440-8604.

KLIMATAKTIONS POLICY FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

1 Bakgrund och syfte
1.1 Klimataktion värnar om sina medlemmars, samarbetsorganisationer och anställdas integritet och är
alltid mån om att följa gällande dataskyddsregelverk. Var och en har rätt till skydd av de
personuppgifter som rör honom eller henne.
1.2 Klimataktion har därför antagit denna Policy för behandling av personuppgifter för att säkerställa att
alla inom organisationen följer dataskyddsreglerna. Det här dokumentet avser att ge dig som
medarbetare närmare vägledning om hur du ska behandla personuppgifter.
1.3 Den 25 maj 2018 började dataskyddsförordningen tillämpas. Den medför ett förstärkt skydd för de
personer vars personuppgifter behandlas och den ställer fler och hårdare krav på organisationer som
behandlar personuppgifter.
1.4 Om en behandling av personuppgifter skulle strida mot bestämmelserna i dataskyddsförordningen
finns risken för intrång i den personliga integriteten för de registrerade, men även risken för skadat
anseende för Klimataktion. Vidare kan föreningen dessutom bli skyldig att utge skadestånd eller påföras
en administrativ sanktionsavgift på upp till tjugo miljoner euro eller 4 % av den totala globala
årsomsättningen, beroende på vilket värde som är högst. För att undvika sådana konsekvenser är alla
medarbetare skyldiga att följa dessa riktlinjer.

2 Tillämpningsområde och omfattning
2.1 Policyn gäller för alla Klimataktions medlemmar, aktiva i föreningen och vid var tid.
2.2 Klimataktions styrelse ska se till att denna Policy efterlevs, vilket bland annat innefattar utbildning
för alla anställda. Informationen till de anställda ska även innefatta information om att överträdelse av
policyn kan komma att medföra t ex arbetsrättsliga konsekvenser.

3 Grundläggande principer
3.1 De grundläggande principer som beskrivs nedan ska alltid iakttas när personuppgifter behandlas.
Klimataktion ansvarar för och ska kunna visa att principerna efterlevs.
3.1.1 Laglighet, skälighet, transparens – Personuppgifter ska behandlas lagligt, korrekt och transparent
i förhållande till den registrerade. Det innebär att varje typ av behandling ska baseras på en giltig s k
laglig grund, såsom exempelvis fullgörande av avtal, fullgöra en rättslig förpliktelse, utföra en uppgift
av allmänt intresse, berättigat intresse eller samtycke (se avsnitt 5 nedan). Kan man inte identifiera
någon laglig grund som är tillämplig för behandlingen får behandlingen således inte utföras.
Utgångspunkten för denna princip är tydlig kommunikation med den registrerade om bl a för vilka
ändamål personuppgifterna behandlas, vilken typ av behandling som utförs, om och hur
personuppgifterna delas med andra, hur länge personuppgifterna lagras och hur man kommer i kontakt
med Klimataktion. De registrerade ska alltså ges tydlig och transparent information om behandlingen av
deras personuppgifter.
3.1.2 Ändamålsbegränsning – Personuppgifter får endast samlas in och på annat sätt behandlas för
särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål och de får inte senare behandlas på ett sätt som är
oförenligt med dessa ändamål.
3.1.3 Uppgiftsminimering – Personuppgifter som behandlas ska vara adekvata, relevanta och inte alltför
omfattande i förhållande till ändamålen. Säkerställ att uppgifterna som samlas in verkligen behövs och
fråga inte efter information bara för att den kanske kan vara bra att ha.
3.1.4 Riktighet – personuppgifter som behandlas ska vara korrekta och om nödvändigt uppdaterade.
Vidta lämpliga åtgärder för att se till att felaktiga eller ofullständiga uppgifter rättas, exempelvis rutiner
för ändring av adress vid flytt med en sammanställning av system och register där adressen lagras.
Undvik dock att lagra kopior av uppgifterna i många system i syfte att undvika felkällor och att
ouppdaterad information sparas.
3.1.5 Lagringsbegränsning – Personuppgifter får inte lagras under längre tid än nödvändigt med hänsyn
till ändamålen med behandlingen. När uppgifterna inte längre behövs måste dessa gallras, vilket innebär
att de antingen måste raderas eller avidentifieras.
3.1.6 Principen om ansvarsskyldighet innebär att Klimataktion måste kunna visa att
dataskyddsförordningen efterlevs. Föreningen måste därför exempelvis dokumentera implementerade
och planerade processer och åtgärder som avser dataskyddsfrågor.
Vidare ska det finnas ett register över alla typer av behandlingar av personuppgifter som utförs och
Klimataktion ska kunna redovisa ett sådant register för tillsynsmyndigheten när så krävs.

4 Personuppgifter
4.1 Personuppgifter är alla uppgifter som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person och som
direkt eller indirekt kan identifiera en person. Exempel på personuppgifter är namn, kontaktuppgifter,
lokaliseringsuppgifter eller faktorer som är specifika för en persons fysiska, ekonomiska, kulturella eller
sociala identitet. Uppgifter som enskilt inte når upp till kraven kan tillsammans ändå utgöra
personuppgifter.
4.2 All behandling av personuppgifter omfattas av dataskyddsförordningen och dess regler. Med
behandling menas en åtgärd eller kombination av åtgärder avseende personuppgifter, som utförs helt
eller delvis automatiserat. Även personuppgifter i e-post och i dokument på servrar, i en enkel lista, på
webbplatser och i annat ostrukturerat material omfattas.
4.3 Behandling av personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller
filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening och behandling av genetiska uppgifter,
biometriska uppgifter, uppgifter om hälsa eller uppgifter om en persons sexualliv eller sexuella läggning
(s k särskilda kategorier av personuppgifter) är som huvudregel förbjuden. För att sådan behandling ska
vara tillåten krävs ett giltigt undantag från förbudet. De vanligaste undantagen är att den registrerade
lämnat samtycke eller själv offentliggjort uppgifterna, för att utöva rättigheter eller fullgöra skyldigheter

inom arbetsrätten, för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för hälso-
och sjukvårdsändamål.
4.4 Behandling av personnummer får bara utföras om det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet
med behandlingen, vikten av en säker identifiering eller något annat beaktansvärt skäl.

5 Laglig grund för behandlingen av personuppgifter
5.1 En behandling av personuppgifter är endast laglig om och i den mån någon av följande grunder är
tillämplig.
5.1.1 Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att personuppgifterna behandlas för ett eller flera
specifika ändamål. Särskilda krav finns som måste vara uppfyllda för att samtycket ska vara giltigt.
5.1.2 Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att
vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.
5.1.3 Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar Klimataktion. Som
exempel kan här nämnas kontrolluppgifter som lämnas till Skatteverket.
5.1.4 Behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för den
registrerade eller för en annan fysisk person (t ex när det är fara för livet).
5.1.5 Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör Klimataktions eller tredje parts intressen, om inte
den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av
personuppgifter, (intresseavvägning). Vid intresseavvägning tillkommer särskilda krav på
dokumentation avseende den bedömning som gjorts.

6 Säkerhetsåtgärder, behörighetsstyrning och åtkomst, radering
6.1 Personuppgifterna ska behandlas på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet för personuppgifterna
med användning av tekniska och organisatoriska åtgärder. Organisatoriska säkerhetsåtgärder kan
innebära att behörighetskontroll används för de system som innehåller personuppgifter, loggning av
åtkomst till personuppgifter eller att datorer och dylikt som innehåller personuppgifter ska förvaras så
att obehörig åtkomst försvåras och inte lämnas framme. Exempel på tekniska åtgärder som måste
kontrolleras är om föreningen har tillräckliga back-up rutiner, tillräckliga brandväggar,
lösenordskyddade trådlösa nätverk, uppdaterat virusskydd, lösenordsskydd för mobila enheter såsom
mobiltelefoner och surfplattor, skydd mot obehörig intern åtkomst, lösenordskrav, kryptering vid behov,
loggning av, åtkomst till och användning av IT-system m m.
6.2 Personuppgifter får inte bevaras längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med
behandlingen. Genom att upprätta och följa en gallringsrutin för respektive databas/behandling
säkerställer man det strukturerade gallringsarbetet. Även personuppgifter i så kallat ostrukturerat
material såsom i dokument på servrar, i en enkel lista, på webbplatser etc behöver raderas när ändamålet
med behandlingen är uppfyllt.

7 Överföring till tredje land
7.1 För överföring av personuppgifter till länder utanför EU och EES (så kallad tredjelandsöverföring)
gäller särskilda regler. Dataskyddsförordningen innebär att alla EU:s medlemsstater samt EES-länderna
har ett likvärdigt skydd för personuppgifter och personlig integritet och därför kan personuppgifter föras
över fritt inom det området utan begränsningar. För länder utanför det området finns däremot inte några
generella regler som ger motsvarande garantier och därför får tredjelandsöverföring endast ske under
särskilda förutsättningar. Det här berör varje form av överföring av information över gränserna, t ex
många online IT-tjänster, molnbaserade tjänster, tjänster för extern åtkomst eller globala databaser m m
och behöver analyseras särskilt.

8 Konsekvensbedömning
8.1 Klimataktion har en särskild rutin på plats för att kunna identifiera och hantera särskilda
integritetsrisker inom verksamheten och för strukturerad uppföljning. Särskilda risker för fysiska
personers rättigheter och friheter kan exempelvis förekomma i samband med en viss typ av behandling
av uppgifter, särskilt känsliga uppgifter, behandling i särskilt stor omfattning, användning av ny teknik
eller dylikt.
8.2 Om en ny eller ändrad personuppgiftsbehandling i visst avseende sannolikt kan komma att medföra
hög risk för fysiska personers rättigheter och friheter ska rutinen följas och en bedömning göras av
effekterna av de påtänkta behandlingarna för skyddet av personuppgifter innan behandlingen påbörjas.
8.3 Innan sådan personuppgiftsbehandling påbörjas ska Pia Björstrand kontaktas för utredning om en
konsekvensbedömning krävs och vid behov utförs konsekvensbedömning tillsammans med den
ansvarige genom [besvarande av vissa särskilda frågor, arbetsmöten samt riskbedömning].

9 Registerutdrag och utlämnande
9.1 Dataskyddsförordningen ger de registrerade ett flertal rättigheter vad gäller behandling av
personuppgifter. Det är Klimataktions uppgift att uppfylla dessa rättigheter och tillse att tillräckliga
processer härför finns för att tillmötesgå de registrerade.
9.1.1 Den registrerade har rätt till information när personuppgifterna samlas in. Denna information ska
tillhandahållas i en lättillgänglig skriftlig form med ett klart och tydligt språk. I dataskyddsförordningen
föreskrivs ett antal tydliga krav som måste vara uppfyllda och kraven varierar beroende på om
informationen har samlats in från den registrerade själv eller från tredje man.
9.1.2 Den registrerade har rätt att få bekräftelse på huruvida personuppgifter som tillhör denne
behandlas, och i sådana fall få en kopia av personuppgifterna (registerutdrag). Denna rättighet gäller
oberoende av den plats där personuppgifterna behandlas.
9.1.3 Om personuppgifter som behandlas är felaktiga eller ofullständiga kan den registrerade kräva
korrigering. Om den registrerade visar att ändamålet för vilket personuppgifterna behandlas inte längre
är tillåtet, nödvändigt eller rimligt under omständigheterna, ska de aktuella personuppgifterna raderas,
om det inte finns några lagbestämmelser som anger annat.
9.1.4 Den registrerade har rätt att överföra personuppgifter som denne lämnat till Klimataktion till
annan personuppgiftsansvarig (rätt till dataportabilitet) om behandlingen stöds på de lagliga grunderna
avtal eller samtycke. Personuppgifterna ska tillhandahållas den registrerade i ett strukturerat, allmänt
använt och maskinläsbart format. Om det är tekniskt möjligt kan den registrerade begära att uppgifterna
överförs direkt till annan personuppgiftsansvarig. Rätten gäller endast för de personuppgifter som den
registrerade själv har lämnat till Klimataktion.
9.1.5 Den registrerade har i vissa fall rätt att kräva att Klimataktion begränsar behandlingen av dennes
personuppgifter, d v s begränsar behandlingen till vissa avgränsade syften. Rätten till begränsning gäller
bland annat när den registrerade anser att uppgifterna är felaktiga och har begärt att personuppgifterna
rättas. Den registrerade kan då begära att behandlingen av personuppgifterna begränsas under tiden
uppgifternas korrekthet utreds. När begränsningen upphör ska den enskilde informeras om detta.
9.1.6 Den registrerade har rätt att invända mot behandling av personuppgifter som stöds på legitimt
intresse som rättslig grund. Vid en invändning ska föreningen upphöra med behandlingen om man inte
kan visa tvingande legitima grunder för behandlingen som överväger den registrerades intressen,
rättigheter och friheter eller om behandlingen av personuppgifter utförs för etablering, utövande eller
försvar av rättsliga anspråk.
9.1.7 I vissa fall har den registrerade rätt att begära radering av sina personuppgifter (”rätten att bli
bortglömd”). Ett exempel är när samtycke är den lagliga grunden för behandlingen och den registrerade
återkallar sitt samtycke.
9.1.8 När personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring har den registrerade rätt att när som helst
invända mot behandling av personuppgifter om denne. Om en registrerad motsätter sig behandling av
personuppgifter för direktmarknadsändamål ska behandling för sådana ändamål upphöra.

10 Personuppgiftsincidenter
10.1 En personuppgiftsincident är en säkerhetsincident som leder till oavsiktlig eller olaglig förstörelse,
förlust, ändring eller obehörig åtkomst till personuppgifter. Exempel på personuppgiftsincidenter kan
vara stöld av kundregister, oavsiktligt avslöjande av löneinformation via e-post till fel mottagare, en
anställd tar hem en okrypterad arbetsdator som senare stjäls i ett inbrott och som leder till att
information om anställda eller kunder avslöjas, personuppgifter publiceras på webben av misstag, en
bärbar dator innehållande personuppgifter tappas bort eller stjäls, m m.
10.2 Personuppgiftsincidenter kan behöva anmälas till tillsynsmyndigheten inom 72 timmar från
upptäckten av incidenten om det är sannolikt att det föreligger en risk för fysiska personers rättigheter
och friheter. Inträffade incidenter ska dokumenteras och man kan behöva underrätta berörda
registrerade.
10.3 Vid en misstänkt personuppgiftsincident kontakta omedelbart Pia Björstrand på 0704-83 26 95
eller pia.bjorstrand@klimataktion.se. Det är sedan Pia Björstrand som avgör om tillsynsmyndigheten
eller de registrerade behöver underrättas.

11 Övrigt
11.1 För definitioner avseende termer som används i den här policyn hänvisas till
dataskyddsförordningen.

11.2 Denna policy ska uppdateras årligen eller vid behov baserat på instruktioner från Klimataktions
styrelse.
12 Frågor
Vid frågor som anknyter till behandling av personuppgifter, vänligen kontakta Pia Björstrand på
0704-83 26 95 eller pia.bjorstrand@klimataktion.se.
__________

Policy antagen av Klimataktions styrelse den 8 december 2020.
Laddar...