KALLELSE ÅRSMÖTE

KALLELSE ÅRSMÖTE
Tisdagen 15 juni kl 18.30

HK VARBERG BJUDER IN MEDLEMMAR TILL ÅRSMÖTE

Välkomna till Handbollklubben Varbergs årsmöte 2021. Vi har valt att arrangera årsmötet digitalt i år, eftersom pandemin gör omständigheterna osäkra och vi vill medverka till att minimera smittspridningen.
 
Tid: Tisdag 15 juni kl 18:30
 
Plats: Digitalt (instruktion kommer innan mötet)
 
Anmälan: Senast 8 juni via formulär här nedan. 
Notera att personnr ska anges då anmälan är kopplad till MyClub/medlemsregister.
Vid ev problem med anmälan, kontakta oss via email kansli@hkvarberg.se

Instruktion om uppkoppling kommer till angiven email i god tid före mötet.


Dagordning

Dagordning följer RF:s stadgar för idrottsföreningar v 2.2. Ärenden vid årsmötet: 

Dagordning:
1.      Fastställande av röstlängd för mötet.

2.      Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3.      Val av protokolljusterare och rösträknare.

4.      Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5.      Fastställande av föredragningslista.

6.      Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhetsåret/räkenskapsåret.

7.      Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8.      Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9.      Fastställande av medlemsavgifter. 

10.  Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.

11.  Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna förslag.

11 a) Styrelsens förslag till ändring av stadgar (se beslut från föregående årsmöte)
12.  Val av:

a.      Föreningens ordförande för en tid av ett år;

b.      Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;

c.       En suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;

d.      1 revisor jämte suppleant (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta.

e.      2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt

f.        Ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.

13.  Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i frågan av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

 
Årsmötesmaterial kommer att finnas tillgängligt senast en vecka innan mötet, kontakta kansli@hkvarberg.se. 
Röstning genom fullmakt är inte möjlig då mötet hålls digitalt.

Välkomna!

ANMÄLAN


Tyvärr har anmälningstiden gått ut. Kontakta kansli@hkvarberg.se för frågor.

Levererat av MyClub

Laddar...