Kallelse årsmöte 2023

KALLELSE ÅRSMÖTE
Tisdag 20
juni kl 19:00

HK VARBERG BJUDER IN MEDLEMMAR TILL ÅRSMÖTE

Välkomna till Handbollklubben Varbergs årsmöte 2023. 
Datum och tid: 20 juni kl. 19:00 - vi bjuder på kaffe / kaka från kl. 18:30
Plats: GIF alliansens stuga, Påskbergsskogen, Danska Vägen.
 
Anmälan: Senast 13 juni via formulär här nedan 
Notera att personnummer ska anges då anmälan är kopplad till My Club:s medlemsregister.
Vid eventuella problem med anmälan, kontakta oss via e-mail: kansli@hkvarberg.se

Dagordning:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets- /räkenskapsåret. 

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- /räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av ett år

b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år

c) en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år

d) en auktoriserad revisor, jämte en suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta

e) minst två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande

f) ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud

13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

Årsmötesmaterial kommer att finnas tillgängligt senast en vecka innan mötet, kontakta kansli@hkvarberg.se. 

Välkomna!

4 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet
   
  För att vara röstberättigad på årsmöte krävs:
  • att medlemmen under mötesåret fyller lägst 16 år
  • att medlemskap har beviljats minst två månader före årsmötet  
  • att medlemsavgifter har betalats senast två månader före årsmötet
 Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.


Use format YYYYMMDDXXXX


Delivered by MyClubLaddar...