SFK-TIPS, Tillförlitlighet och Produktsäkerhet, en sektion i SFK, kallar till årsmöte 2022

Tid: Onsdagen den 20 april, kl 11:00 - 11:45 i form av telefonmöte
på TELEFON nr 0757600274, kod 309300
Inloggningsdetaljer till telefonmötet delges de som anmält sig.
-----------
FÖREDRAGNINGSLISTA,  
Alla årsmöteshandlingar är elektroniskt tillgängliga via mail till ordf 
e-postadress nedan. 
  1                  Mötet öppnas 
  2                  Fråga om mötet varit utlyst enligt stadgarna (4 veckor innan)
  3                  Fastställande av föredragningslista
  4                  Val av ordförande för mötet
  5                  Val av sekreterare för mötet
  6                  Val av två justeringsmän att jämte mötets ordförande justera protokollet
  7                  Föregående årsmötesprotokoll
  8                  Styrelsens årsberättelse inklusive bokslut och revisors rapport för 2021
  9                  Ställningstagande till ansvarsfrihet för styrelsen för 2021
10                  Val av sektionens ordförande för 2022
11                  Val av övriga styrelseledamöter för 2022
12                  Val av revisorer för 2022
13                  Val av valnämnd och sammankallande för denna
14                  Fastställande av budget och verksamhetsplan (bifogas) för 2022 
15                  Behandling av styrelseförslag och motioner (inkomna senast 6 april till ordf nedan)
16                  Övriga ärenden
                      Val av representanter till SFKs Fullmäktige
                      Val av sektionens representant i Förbundsstyrelsen 
17                  Mötet avslutas

Verksamhetsplan 2022/2023 hämtas här.
 
Anmäl ditt deltagande gärna före den 13 april i formuläret nedan.


Födelsedata, 8 siffror (YYYYMMDD)
Du samtycker till inspelning av aktiviteten. Om du även anmält dig som medlem men ej innehar SFK- medlemskap, samtycker du till att betala medlemsavgift.


Delivered by MyClubLaddar...